happy_girl

16 tekstów – auto­rem jest hap­py_girl.

To niep­rawda, że śmierć jest zacho­dem słońca! Śmierć to wschód roz­poczy­nający praw­dzi­we życie-życie w niebie.

(tyczy się osób wierzących w Boga) 

myśl
zebrała 34 fiszki • 20 stycznia 2011, 19:53

Co­fanie się nie zaw­sze jest oz­naką słabości. Niektórzy po pros­tu biorą "roz­bieg" aby móc ominąć w życiu ko­lejną przeszkodę. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 29 grudnia 2010, 16:58

Nie pot­rze­buję tych wszys­tkich pre­zentów od Ciebie. Wys­tar­czającą dawką szczęścia jest dla mnie to, w ja­ki sposób uśmie­chasz się na mój widok. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 27 grudnia 2010, 21:42

Ludzie co­raz częściej kochają swo­je wyob­rażenie o da­nym człowieku a nie żywą osobę... To ta­kie smutne... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 18 grudnia 2010, 18:42

Chciałabym mieć w so­bie ty­le sil­nej wo­li, żeby usunąć wszys­tkie two­je (jakże liczne) zdjęcia. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 18 listopada 2010, 18:53

Ech... niedaw­no wys­tar­czyło, że gdy us­ta­wiłam na ko­muni­katorze żółte słoneczko od ra­zu pi­sałeś do mnie, py­tałeś co słychać. Pi­saliśmy na różne te­maty, by­liśmy więcej niż przy­jaciółmi... A te­raz? Uda­jesz, że cie nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 26 fiszek • 17 listopada 2010, 21:29

Gdy­byśmy nie mieli żad­nych marzeń ani celów do zreali­zowa­nia, to nasze życie byłoby nud­ne i ni­jakie... byłoby bez sensu 

myśl
zebrała 35 fiszek • 14 listopada 2010, 20:56

Bo w życiu jest tak, że al­bo po­godzisz się z tym co się stało, al­bo spra­wisz aby było według two­jej myśli. To za­leży w dużym stop­niu od ciebie. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 13 listopada 2010, 14:34

Ja­kie to dziw­ne, że twarz ukocha­nej oso­by tak szyb­ko się za­ciera w pa­mięci... Ale kiedy spoj­rzysz w nią po długiej rozłące, to wszys­tko nag­le wra­ca i nie możesz so­bie wyob­ra­zić jak mogłaś/eś zapomnieć?! 

myśl
zebrała 37 fiszek • 12 listopada 2010, 20:47

Nie łudź się... Bo i tak będę wier­na swoim prze­kona­niom i ideom. I będę szła swoją drogą w swoją stronę. Choćbym miała iść pod wiatr. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 11 listopada 2010, 20:14
happy_girl

Jestem sobą i będę wybierała swoje drogi będąc wierna swoim ideom. A gdy przyjdzie mi iść pod wiatr, sprawdzę swoją wytrzymałość.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność